به نقل از نوبهار مسئول روابط عمومي و به مناسبت فرارسيدن نوروز باستاني اين نمايشگاه كه از جمله فعاليتهاي  تشكلهاي زنان در قالب مشاغل خانگي مي باشد كه به مدت هفت روز برگزار گرديد و مورد توجه همكاران و مراجعه كنندگان قرار گرفت.