مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از اجرای حکم هفت مورد تبصره۲ ماده ۱۰ با همکاری دستگاه‌های متولی امور اراضی و حمایت تمام قد دستگاه قضا در شیراز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی گفت :

باتوجه به هجوم زمین خواران به اراضی زراعی حریم شهر شیراز امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان در راستای وظائف ذاتی خود در قالب قرارگاههای حفاطت از اراضی و یگان حفاطت از اراضی اقدام به اخذ ۷ مورد دستور قضایی اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ نموده در نشستی با حضور معاون دادستان و نمایندگان دستگاههای متولی امور اراضی که  به دعوت این مدیریت  صورت گرفت، مقرر شد با همکاری شهرداری های  ۵ منطقه شیراز وتامین امنیت توسط نیروی انتطامی طی جدول زمانبندی این ۷ دستور در اسرع وقت اجرا گردد.

وی افزود :همچنین طی این نشست مقرر گردید شهرداری شیراز تعداد ۲ دستگاه خودرو گشت د ر قالب قرارگاه حفاطت از اراضی به کمک یگان حفاظت از اراضی اختصاص دهد و مدیریت جهاد کشاو رزی شهرستان شیراز نیز ۲نفر سرباز امریه در قرارگاههای حریم شهر مستقر نماید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تصریح کرد :

این همکاری منوط به تجهیز قرارگاه شماره ۲ و ۳ توسط شهرداری شیراز، برای حفاظت از اراضی زراعی و باغهای درون حریم و محدوده شهر شیراز است.