رئیس مرکز : سید علی رجایی رامشه

شماره تلفن ثابت: 0713865404

آدرس : شهر خان زنیان - جنب پاسگاه خان زنیان