رییس مرکز: عبدالله اسفندیاری بیات

شماره تلفن همراه:09177102114

شماره تلفن ثابت : 07132613259

آدرس: داریون، بلوار امام خمینی، مرکز جهاد کشاورزی داریون