روز سه شنبه مورخ 15 فروردین ماه 1396 طی حکمی از جانب آقای مهندس اختری مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، جناب آقای مهندس کاووس سلطانی زاده به سمت رئیس اداره فنی و زیربنائی به مدت چهارسال منصوب گردید.