اداره فنی و زیربنائی جهاد کشاورزی شهرستان شیراز

مسؤل :

امین شکری زاده

تلفن تماس:

07138312743