مدیریت جهاد کشاورزی

 روز یکشنبه مورخ 10 شهریور1398 طی حکمی از جانب آقای دکتر قاسمی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان فارس، جناب آقای مهندس ذبیح اله سیروسی به سمت مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیراز منصوب گردید.



 روز سه شنبه مورخ 15 فروردین ماه 1396 طی حکمی از جانب آقای مهندس اختری مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، جناب آقای مهندس کاووس سلطانی زاده به سمت رئیس اداره فنی و زیربنائی به مدت چهارسال منصوب گردید.



 روز شنبه مورخ 10 مهر 1395 طی حکمی از جانب آقای دکتر قاسمی رییس محترم سازمان، جناب آقای مهندس مجید اختری به سمت مدیر شهرستان منصوب گردید.