رئیس مرکز: مسعود اتحادنژاد

 

شماره تلفن ثابت : 07132257486آدرس: شیراز-چهارراه ادبیات-خیابان ساحلی شرقی-پشت روغن نباتی-کوچه 16-مرکز جهادکشاورزی بخش حومه شیراز