مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت : شركت برودت گستر طوبي برای دومین بار در سال های 1399 و 140‪0 موفق به اخذ رتبه برتر استانی در زمینه استاندارد شد. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی ابراز کرد:تدویـن و تهیـه پیش نویـس اسـتانداردهای ملـی در رشـته هـای مختلـف را كمیسـیون های فنی مركب از كارشناسـان سـازمان یـا شركـت هـای تاییـد صلاحیـت شـده، صاحب نظـران مراكـز و موسسـات علمـی، پژوهشـی، تولیـدی و اقتصـادی آگاه و مرتبـط بـا نظـارت دفـتر تدویـن اسـتانداردهای ملـی عهده دار هســتند (به آدرس http://shiraz.isiri.gov.ir) که مطابق با ارزیابی های انجام شده و نظارت کارشناسان حوزه صنایع جهاد کشاورزی شهرستان رتبه برتر استاندارد در استان در سال جاری به شرکت برودت گستر طوبی تخصیص داده شده است. 

سیروسی بیان کرد:شرکت مذکور با ظرفيت ده هزار تن و به صورت دو مداره در شهرك بزرگ صنعتي شيراز واقع شده است که با داشتن رتبه برتر صادر كننده نمونه ملي و استاني از سال ٧٩ تا كنون در زمینه صادرات ميوه و تره بار به كشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه،عراق،پاكستان،افغانستان و …. فعالیت دارد. 

او همچنین با بیان اینکه مدير كنترل كيفيت نمونه استاني نیز از همین شرکت انتخاب شده است افزود:یکی از اهداف سازمان ملی استاندارد ایران، ارتقای اندیشه، نگرش و رفتار افراد جامعه نسبت به استاندارد است که همانطور که مشخص است شرکت برودت گستر طوبی با داشتن تعداد 150‪ نفر اشتغالزایی مستقيم و بیش از 300‪ نفر اشتغالزایی غیر مستقیم به همراه کسب افتخارات رتبه آوری صادرات و استاندارد قطعا نتیجه تفاوت دیدگاه و نگرش مسؤلین این شرکت نسبت به سایر رقبا بوده است.